logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
sdsdf5
Fist Master
Level400
Master Level580
Resets230
Grand Resets0
Strength16,970
Agility48,044
Vitality5,000
Energy4,000
Kills0
StatusOffline