logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
Scopion
Fist Master
Level400
Master Level347
Resets230
Grand Resets0
Strength17,135
Agility10,000
Vitality2,000
Energy1,000
Kills0
StatusOffline