logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
MGB0
Lord Emperor
Level400
Master Level554
Resets230
Grand Resets0
Strength29,501
Agility13,015
Vitality1,015
Energy18,015
Command500
Kills0
StatusOffline