logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
LMCM7
High Elf
Level400
Master Level677
Resets230
Grand Resets0
Strength522
Agility59,895
Vitality610
Energy1,015
Kills0
StatusOffline