logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
FBI113
High Elf
Level400
Master Level275
Resets80
Grand Resets0
Strength1,022
Agility34,442
Vitality1,623
Energy5,005
Kills0
StatusOffline