logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
DKPK
Blade Master
Level1
Master Level411
Resets41
Grand Resets0
Strength15,008
Agility9,090
Vitality1,025
Energy1,010
Kills0
GuildTaoLa
StatusOffline