logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
CuopGiat
High Elf
Level400
Master Level435
Resets110
Grand Resets0
Strength300
Agility24,427
Vitality500
Energy1,282
Kills0
StatusOffline