logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
0014
High Elf
Level400
Master Level485
Resets230
Grand Resets0
Strength522
Agility56,275
Vitality800
Energy515
Kills0
StatusOffline