logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
0003
High Elf
Level400
Master Level522
Resets230
Grand Resets0
Strength522
Agility59,115
Vitality610
Energy515
Kills0
StatusOffline