logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets

✔ |Hướng dẫn| Các chứng nặng tiện dụng trong game

Reset auto:  /reset auto

Chức năng attack: /attack , /offattack

/addstr : cộng điểm Sức mạnh

/addagi : cộng điểm nhanh nhẹn

/addene : cộng điểm năng lượng

/addvit : cộng điểm sinh mệnh

/addcmd : cộng điểm mệnh lệnh